Lena Ag -  Med jämställdhet i fokus

Jämställdhet för mig är att kvinnor och män har samma makt och inflytande över sina liv och över samhället.

I oktober 2017 utsåg regeringen Lena Ag till generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Lena kommer närmast från organisationen Kvinna till kvinna, där hon var generalsekreterare. Jämställdhetsmyndigheten startade i januari i år och är en expertmyndighet med bland annat statsvetare, nationalekonomer, genusvetare, utredare från försäkringskassan och arbetsförmedlingen, nationella våldsexperter, poliser och jurister.

Jämställdhetsmyndigheten har ett stort och brett uppdrag, som blir navet, för jämställdhetsarbete i Sverige där målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Regeringen arbetar efter sex delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa – erbjudas vård och omsorg på lika villkor
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Alla ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 

- Bland regeringens sex delmål ska vi nu prioritera mäns våld mot kvinnor, som måste upphöra. Det är både ett nationellt och ett globalt problem. Regeringen har lagt en 10-årig strategi med huvudfokus på prevention. Vi ska exempelvis arbeta med ett förebyggande program med mentorer ute på skolor, som ska hjälpa till att motverka våld och sexuella trakasserier. Skolverket kommer att utvärdera detta, berättar Lena.

EIGE, Europeiska jämställdhetsinstitutet, har gjort en uträkning på vad mäns våld i parrelationer och familj kostar samhället. Sverige har också gjort detta och konstaterar att våldet kostar 45,5 miljarder kr per år. I den summan inräknas rättsväsendet, socialtjänst, social välfärd, stödtelefoner, kvinnojourer, personliga kostnader. Varje år blir också ca 11 000 kvinnor sjukskriva p.g.a våld.

 

Detta delmål, Mäns våld mot kvinnor, ska myndigheten redovisa i oktober 2019.

 

-          Jämställdhet för mig är att kvinnor och män har samma makt och inflytande över sina liv och över samhället. För mig är jämställdhet en demokratifråga och en frihetsfråga. Allas röster och perspektiv är viktiga.

 

Jämställdhet innehåller många frågor som berör och som många vill arbeta med. Tidigare var jämställdhetsarbetet splittrat och uppdelat på flera myndigheter. Nu vill regeringen växla upp med hjälp av den nya myndigheten, som ska analysera regeringens sex delmål. Myndigheten ska ge underlag och analyser för en ökad förståelse för jämställdhet för att få en bättre bild av det aktuella läget.

- Det är ett otroligt spännande och utmanande arbete som väcker ett stort intresse. Vi utvecklar jämställdhetsfrågorna tillsammans och har möten med många organisationer t ex FN och EIGE för att kunna göra bästa möjliga analys för utvecklingen, säger Lena.

De flesta länder arbetar idag med jämställdhet men inte på en lika hög ambitionsnivå som Sverige. Om vår myndighet gör ett bra jobb som inkluderar fakta och analyser blir vi även intressanta internationellt och kan då sprida informationen inte bara i Sverige utan även utomlands.

- Vi kommer att kunna se vilken kunskap vi saknar och kan ta fram. Ett exempel är inom hälsa där obetalt omsorgsarbete för äldre föräldrar kan skapa stress och frustration. Jämställdhetsmyndigheten är en utförare av det som regeringen beslutar om, förklarar Lena vidare.

Myndigheten ska bland annat arbeta för en jämställd hälsa där alla är jämställda oavsett socioekonomiska förhållanden, ålder, utbildning, utrikes födda. Det behövs experter och utredare som stödjer myndigheten som arbetar med jämställdhetsintegrering. Idag arbetar ett 60-tal myndigheter med jämställdhet och nu måste alla sätta på sig jämställdhetsglasögonen.

Ett exempel är Skatteverket som har upptäckt att servicen till allmänheten är ojämlik. Kvinnor och män behandlas olika där män får bättre service. Detta är något som man försöker rätta till för att höja sin kvalitet. Jämställdhetsmyndigheten ska ge Skatteverket stöd med olika metoder. På samma sätt arbetar myndigheten med Länsstyrelser och kommuner. Det är ofta konkreta metoder och stöd om hur det ska gå till, som behövs. 

Den 15–16 maj 2018 har Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets återkommande internationella konferens om jämställdhet i Stockholm, International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO). Flera av de nordiska aktiviteterna är på temat män och jämställdhet. Till konferensen kommer ministrar, experter och organisationsrepresentanter från många länder.

 

Fakta om Lena Ag

Tidigare Generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Årets opinionsbildare 2016

Politisk sakkunnig på Utrikesdepartementet.

Projektledare i justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ingått i Margot Wallströms kabinett för EU-kommissionen

 

EIGE: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) är ett självständigt organ inom Europeiska unionen, som inrättades för att bidra till och stärka jämställdhet, inklusive jämställdhetsperspektivet i all EU-politik och nationell politik, och bidra i kampen mot diskriminering på grund av kön, liksom att öka EU-medborgarnas medvetenhet om jämställdhet.

Förslag till citat som kan lyftas fram i texten:

För mig är jämställdhet en demokratifråga och en frihetsfråga

Av Inger Söderholm

Lena 2.jpg

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520