Vi arbetar för nyanlända kvinnors och deras barns behov

Nyheten publicerad: 2019-04-04

Vi fortsätter jobba för nyanlända kvinnors och deras barns behov

Som en del av arbetet med nyanlända kvinnor sökte och erhölls verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten hösten 2017 för att ta fram en Metodhandbok. Förra året (2018) erhölls fortsatta verksamhetsbidrag för projektet ”Främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration.” För 2019 har ytterligare verksamhetsbidrag erhållits.

 

Varför projektet är angeläget

-Migration kan vara förenad med olika traumatiska händelser och sårbarheten är individuell. Stressen brukar inträffa vid olika tidpunkter för barnen och föräldrarna. Rollerna i familjen kan förändras vid möte med den nya kulturen och det bästa för hälsan brukar vara att behålla det positiva från sin egen kultur i hemmet och ta in den nya kulturen i arbets- och samhällslivet.

Basbehoven och den somatiska hälsan kommer ofta före det psykiska måendet, samtidigt som de här aspekterna påverkar kvinnors psykiska hälsa och att vara förälder. Generellt är hälsokunskapen lägre hos utrikes födda jämfört med befolkningen i övrigt, speciellt har kvinnor sämre psykisk hälsa. Genom att få hälsofrämjande kunskap och verktyg som är relevant för psykisk hälsa utifrån kvinnornas behov, skapas bättre förutsättningar för en lyckad etablering och relationen till barnen.

Kvalitetssäkringen under förra året visade att kvinnorna kände oro/stress för framtiden men pratade inte om psykisk ohälsa. Många var lågutbildade eller kunde varken läsa eller skriva, vilket försvårar pedagogik med nya tekniker. De fick stöd för att kunna säga nej till sina barn, men önskade få mer detaljer om vad barnen lär sig i skolan och av kamrater, så att barnen inte kan utnyttja sina föräldrars brist på kunskap. Detta kan leda till att mödrarna känner att de tappar föräldrarollen och oroas över anmälan till socialtjänsten.

Hur projektet fortsätter

-Projektet med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten genomför cirkelträffar kring fem teman till en början på fem orter (Kalmar, Malmö, Uppsala, Visby och Järfälla) men i år utökas projektet med ytterligare fyra orter (Umeå, Linköping, Göteborg och Halmstad).

Lokala kontaktkvinnor koordinerar samtalsledare (klinisk vårdpersonal, socialsekreterare och polis/advokat) samt auktoriserad tolk vid behov och har regelbunden kontakt med projektgruppen. Dessa teman (se nedan) är behovsstyrda genom intervjuer före starten, och som resulterat i en Metodhandbok till kontaktkvinnor och samtalsledare.

I år har varje cirkelträffomgång om fem veckor utökats till sju, med en introduktion och en avslutande med utvärdering som bl a görs genom Skype av assistent Caroline Oja. Expert, assistent och kontaktkvinnor finns nedan.

 

  

      

     

  

Kerstin Blomberg , Visby

 

Fem teman för cirkelträffar

Tema 1 är information om kvinnors rättigheter och skyldigheter och allmänt om mänskliga rättigheter samt information om social hållbarhet och etableringen (polis eller jurist/advokat).

Tema 2 är information om förändrade familjeroller samt information om barns rättigheter, behov, utveckling och alternativa uppfostringsmetoder istället för aga (socialtjänst).

Tema 3 är information om den kvinnliga kroppen, reproduktiv hälsa och sjukvård (barnmorska).

Tema 4 är fakta om psykisk hälsa och ohälsa för både kvinnor och barn och speciellt information om tecken och symptom på psykisk ohälsa, vad man kan göra själv och var man kan söka hjälp (psykolog).

Tema 5 är hälsofrämjande och inkluderar kost, motion och friskvård för att förebygga olika folkhälsosjukdomar inklusive psykisk ohälsa (nutritionist eller fysioterapeut).

Ett seminarium under Almedalsveckan (2018) genomfördes där generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten diskuterade vårt projekt.

 

Träff i Uppsala

Publikation i Dagens Medicin den 19 september 2018:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/19/lat-primarvarden-ge-flyktingfamiljer-ratt-stod/

Publikation i Jubileumsboken

Ekblad, S. Utrikes födda kvinnor – genus, etnicitet och ohälsa. Från problemorienterat till hälsofrämjande fokus (284-300).  I: Ingemo Bonnier (red) Kvinnor och hälsa, så mycket bättre! 21 medicinska experter. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018

Socialmedicinsk tidskrift

Ekblad, S. Behovsstyrda cirkelträffar i grupp för nyanlända kvinnor med barn minskar upplevd oro/stress om framtiden. En kvalitetssäkring på fem orter. Temanummer kring flyktingskap och hälsa. Socialmedicinsk tidskrift 2019:1:85-92

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Åt du också jordnötter till frukost ibland mamma?: I sommaren skymning du somnade stilla Och som den ska skiner solen idag Ditt fnitter som fågelkvitter här i barndomens parker Mitt ok blev att packa ner dig i flyttlådor och en... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520