Vi jobbar för nyanlända kvinnors behov

Nyheten publicerad: 2018-11-29

Som en del av arbetet med nyanlända kvinnor sökte och erhölls verksamhetsbidrag för 2018 från Folkhälsomyndigheten för projektet ”Främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration.” Medel erhölls hösten 2017 för att ta fram en Metodhandbok.

 

Varför är det här ett så vanligt problem att det behövs ett projekt till det tror du?

- Migration kan vara förenad med olika traumatiska händelser och sårbarheten är individuell. Stressen brukar inträffa vid olika tidpunkter för barnen och föräldrarna. Rollerna i familjen kan förändras vid möte med den nya kulturen och det bästa för hälsan brukar vara att behålla det positiva från sin egen kultur i hemmet och ta in den nya kulturen i arbets- och samhällslivet. Basbehoven och den somatiska hälsan kommer ofta före det psykiska måendet, samtidigt som de här aspekterna påverkar kvinnors psykiska hälsa och att vara förälder. Generellt är hälsokunskapen lägre hos utrikes födda jämfört med befolkningen i övrigt, speciellt har kvinnor sämre psykisk hälsa. Genom att erhålla hälsofrämjande kunskap som är relevant för psykisk hälsa, skapas bättre förutsättningar för en lyckad etablering och relationen till barnen.

Hur kommer ni fortsätta arbeta med projektet?

- Projektet med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten genomför cirkelträffar kring fem teman till en början på fyra orter (Kalmar, Malmö, Uppsala, Visby och under projektets gång har vi även knutit kontakt med Järfälla som startat med sina cirkelträffar nu under senhösten), men planeras på fler orter (Göteborg, Halmstad, Lidköping, Linköping). Lokala kontaktkvinnor koordinerar samtalsledare (klinisk vårdpersonal, socialsekreterare och polis/advokat samt auktoriserad tolk vid behov) och har regelbunden kontakt med projektgruppen. Dessa teman handlar om att kvinnor ser på sitt psykiska mående och suicidprevention utifrån behov av kunskap som tagits fram genom intervjuer före starten, och som resulterat i en Metodhandbok till kontaktkvinnor och samtalsledare.

 

          

     Solvig Ekblad, expert          Diana Taufig, projektassistent                 

 

Fem teman för cirkelträffar

Tema 1 är information om kvinnors rättigheter och skyldigheter och allmänt om mänskliga rättigheter samt information om social hållbarhet och etableringen.

Tema 2 är information om är förändrade familjeroller samt information om barns rättigheter, behov, utveckling och alternativa uppfostringsmetoder istället för aga. 

Tema 3 är information om den kvinnliga kroppen, reproduktiv hälsa och sjukvård.

Tema 4 är fakta om psykisk hälsa och ohälsa för både kvinnor och barn och speciellt information om tecken och symptom på psykisk ohälsa, vad man kan göra själv och var man kan söka hjälp.

Tema 5 är hälsofrämjande och inkluderar kost, motion och friskvård för att förebygga olika folkhälsosjukdomar inklusive psykisk ohälsa.

Ett seminarium under Almedalsveckan genomfördes där generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten diskuterade vårt projekt.

 

Träff i Uppsala

Vad tar du själv med dig mest från det här projektet?

- Mycket! Bland annat att hälsokunskapen varierar mellan de intervjuade kvinnorna. Intervjuer med nyanlända kvinnor och andra visar att det finns ett tydligt behov av skräddarsydda cirkelträffar med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention för kvinnor och barn i migration. Legitimerad sjukvårdspersonal har en viktig roll här, liksom socialtjänst och polisen. De får stöd för att kunna säga nej till sina barn, men önskar få mer detaljer om vad barnen lär sig i skolan och av kamrater, så att barnen inte kan utnyttja sina föräldrars brist på kunskap. Detta kan annars leda till att mödrarna känner att de tappar föräldrarollen och oroas över anmälan till socialtjänsten.

Vad känner du är det viktigaste som måste göras från samhällets sida?

- Den psykiska ohälsan ökar, speciellt hos unga. Posttraumatisk stress kan överföras mellan generationer. Därför är det viktigt att förebygga psykisk ohälsa hos föräldrarna. Vårdresurserna är inte tillräckliga. Vi behöver förebygga genom att i cirkelform öka kunskapen om psykisk hälsa och suicidprevention, vad de kan göra själva, var de kan få hjälp.

Vad kan vi andra göra för att hjälpa till?

- Att förstå hur effekter av svåra traumatiska upplevelser kan påverka psykiska hälsan negativt, såväl på kort som på lång sikt och över generationer och att det i värsta fall kan det leda till självmord.

 

Publikation i Dagens Medicin den 19 september 2018:

www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/19/lat-primarvarden-ge-flyktingfamiljer-ratt-stod/

Publikation i Jubileumsboken

Ekblad, S. Utrikes födda kvinnor – genus, etnicitet och ohälsa. Från problemorienterat till hälsofrämjande fokus (284-300).  I: Ingemo Bonnier (red) Kvinnor och hälsa, så mycket bättre! 21 medicinska experter. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Jag minns min frisör och hur hon brukade behandla mig.: Corona-cut Lina (L): Hej, jag vill beställa tid.  Doktorn (D): Vi tar inte emot patienter nu i corona-tider.  L: Jag har covid-testat mig flera gånger men jag är inte sjuk. Eller jag är... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520